Výstava

Básnik s ohnivou dušou –  Petőfi v Lučenci "Láska vynahrádza všetko, ale lásku nič nevynahradí."

KURÁTOR/KA VÝSTAVY:

Mohlo by vás zaujímať

Výstava/kiállítás ONLINE

2023 je rokom 200. výročia narodenia svetoznámeho maďarského básnika slovenského pôvodu, revolucionára Sándora Petőfiho. Vďaka tomu tento rok je bohatý na programy, výstavy a iné kultúrne aktivity viažuce sa k básnikovi.  Keďže Petőfi precestoval vtedajšie Uhorsko, sotva sa nájde také miesto, ku ktorému sa neviaže nejaká spomienka na básnika.

Svoju cestu do Horného Uhorska v roku 1845 zaznamenal vo svojich cestopisoch, ktorú predstavuje séria piatich výstav s názvom Po Petőfiho stopách v Gemeri a Novohrade, ktorú realizuje v rámci spoločného cezhraničného projektu päť inštitúcií - dve z Maďarska a tri zo Slovenska: MNM Palóc Múzeum v Balážskych Ďarmotách, MNM Forgách-Lipthay Kastélymúzeum v Sečanoch, Gemersko-malohontské Múzeum v Rimavskej Sobote, Hradné múzeum Fiľakovo a Novohradské múzeum a galéria v Lučenci.

Výstava v Novohradskom múzeu a galérii s názvom Básnik s ohnivou dušou predstaví momenty z Petőfiho pobytu v Lučenci. Hlavnou témou výstavy je láska. Petőfi počas svojho pobytu v meste v roku 1845 napísal aj dve básne – Slečne Vilme P. a Krajčírka, ktoré zapadajú medzi dva výrazné cykly jeho ľúbostnej poézie a ktoré formovali básnikovu predstavu o ​láske. Petőfiho zážitky z Lučenca, jeho zoznámenie sa s dvomi lučeneckými múzami a spomienky tamojších priateľov a známych spájajú básnika s mestom.

Cieľom výstavy je priblížiť prostredie Petőfiho návštevy v Lučenci dobovými predmetmi a zariadením, vyzdvihnúť najdôležitejšie detaily, evokovať prostredie zo života dvoch múz - mestskej dievčiny a chudobnej krajčírky, ktoré neskôr básnika uvádzajú do vyšších sfér lásky – k jeho skutočnej a naplnenej láske k Júlii Szendreyovej.

Paralelne s jeho sobášom vstupuje do obrazu téma revolúcie a vojny za nezávislosť, ktorá vytvára ďalšie spojenie s mestom: v lete 1849, niekoľko dní po Petőfiho zmiznutí v bitke pri Segesvári, jedna z ruských armád povolaných na potlačenie vojny za nezávislosť Uhorska zničila mesto Lučenec. Táto udalosť znamenala najtragickejší zlom v dejinách mesta.

Realizáciu výstavy podporil NKA - Národný kultúrny fond Maďarska

Vernisáž výstavy: 21. 4. 2023,16.30

Miesto: Novohradské múzeum a galéria,  Námestie Kubínyiho 38/3, Lučenec

Kurátori: Andrea Németh Bozó, István Böszörményi

Trvanie výstavy: 21. 4. 2023 – 22. 10. 2023

Partner: Základná organizácia CSEMADOK Lučenec


A lánglelkű költő Losoncon - kiállítás
„A szerelem mindent pótol, s a szerelmet nem pótolja semmi”

Az idei évben megsokasodtak a Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából rendezett programok, kiállítások. Mivel a költő bejárta az akkori Magyarországot, szinte alig akad hely, ahova ne fűződne valamilyen Petőfi-emlék.

1845-ös Felföldi útját útirajzaiban is megörökíti. Ennek az utazásának állít emléket a Petőfi nyomában Gömörben és Nógrádban c. kiállítás-láncolat, amely egy közös, határon átívelő pályázat keretében öt intézmény – két magyarországi és három szlovákiai - valósít meg: a balassagyarmati MNM Palóc Múzeum, a szécsényi MNM Forgách-Lipthay Kastélymúzeum, a rimaszombati Gömör-kishonti Múzeum, a Füleki Vármúzeum és a losonci Nógrádi Múzeum és Galéria.

A losonci Nógrádi Múzeum és Galériában megrendezett – A lánglelkű költő c. kiállítás fő témája a szerelem. Petőfi 1845-ös losonci tartózkodásakor két verset is írt – P...y Vilma kisasszonyhoz és A varróleány címmel, amelyek szerelmi költészetének két ciklusa közé ékelődnek be, és természetesen formálói a költő szerelemről alkotott elképzelésének. Petőfi losonci élményei, a két losonci múzsával való megismerkedése, ottani barátai és ismerősei visszaemlékezései jelentik a kapcsolódást a várossal.

A kiállítás korabeli tárgyakkal, berendezéssel hivatott megidézni Petőfi losonci látogatásának miliőjét, kiemelve a fontosabb részleteket, megidézve a két múzsa – egy városi kisasszony és egy szegény varróleány életterét, bevezetve a költőt a szerelem magasabb szféráiba – igaz és beteljesült szerelméhez, Szendrey Júliához.

Házasságával párhuzamosan lép be a képbe a forradalom és szabadságharc tematikája, amely egy újabb kapcsolódási pontot hoz létre a várossal: 1849 nyarán Petőfinek a segesvári ütközetben való eltűnését követően néhány nap különbséggel a szabadságharc leverésére behívott orosz seregek egyike Losonc városát is elpusztította. Ez az esemény város történetének eddigi legtragikusabb fordulója.

A kiállítás a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.  

Megnyitó: 2023. 4. 21,16.30

Helyszín: Nógrádi Múzeum és Galéria,  Kubínyi tér 38/3, Losonc

Kurátorok: Andrea Németh Bozó, István Böszörményi (post mortem)

A kiálítás időtartama: 2023. 4. 21. –2023. 10. 22.Partner: A CSEMADOK Losonci Alapszervezete

hello world!
Zriaďovateľ

Partneri

Spolupracujeme

NOVOHRADSKÉ MÚZEUM A GALÉRIA
Námestie Kubínyiho 38/3
984 01 Lučenec
info@nmg.sk
Sekretariát
0474 332 502
Lektori
0474 332 397
OBSAHOVÁ ZODPOVEDNOSŤ
Novohradské múzeum a galéria
Námestie Kubínyiho 38/3
984 01 Lučenec
TECHNICKÝ PREVÁDZKOVATEĽ
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh
Zriadovateľ
Skip to content