PROJEKTY
PODPORENÉ
FPU
hello world!

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia v NMG :

Akvizícia Knižnice Novohradského múzea a galérie

Zámerom projektu bola akvizícia nových odborných publikácií a časopisov, cieľom projektu doplniť odborný knižničný fond, zatraktívniť ponuku špeciálnej knižnice pre čitateľov, sprístupniť čitateľom z regiónu odbornú literatúru.
Nakúpili sme odborné publikácie z oblasti archeológie, histórie, etnológie, dejín výtvarného umenia, múzejnej pedagogiky a marketingu.
Prínosom projektu je doplnenie knižničného fondu o nové tituly z odbornej literatúry týkajúcej sa spoločenských vied a tiež publikácií z nových oblastí, ktoré sa za posledné roky aj na území Slovenska etablovali, ako napr. múzejná pedagogika a kultúrny manažment. Z účelových finančných prostriedkov zriaďovateľa bol v roku 2020 do knižnice zakúpený elektronický informačný systém KIS - DAWINCI a výpočtová technika. Knižničný fond NMG sa budoval počas svojej existencie systematicky, avšak nepriaznivá finančná situácia sa odzrkadlila aj v schopnosti nákupu nových titulov. V poslednom desaťročí Knižnica NMG získala publikácie len darom, čo nie je postačujúce ani pre činnosť múzejných pracovníkov, ani pre verejnosť, ktorá má možnosť prezenčného štúdia literatúry v NMG. Odborní pracovníci pri svojej činnosti potrebujú kvalitnú a aktuálnu odbornú literatúru, vďaka ktorej môžu ďalej zhodnocovať zbierkový fond, opierať sa o aktuálne výsledky pri vlastnej výskumnej činnosti či publikácii vlastných výstupov.

V rámci projektu Akvizícia Knižnice NMG sa podarilo nakúpiť spolu 30 publikácií.


Tradičná kultúra mikroregiónu Novohradské podzámčie

Zámerom projektu bolo zachovať materiálne prejavy tradičnej kultúry Novohradu a udržať ich v regióne, kde boli vyrobené a používané. Cieľom akvizície bolo získať do zbierok múzea jedinečné kusy a uchovať ich pre budúce generácie. V súčasnosti je pre múzeá čoraz ťažšie získať takéto predmety do svojich zbierok, stávajú sa zberateľskými artiklami a končia v súkromných rukách. Prínosom akvizície je doplnenie zbierkového fondu, zhodnotenie, porovnanie, využitie na výstavné účely a možnosť sledovania vývoja sortimentu novohradských výrobcov v minulosti. Hlavnou projektovou aktivitou bol nákup predmetov kultúrnej hodnoty a ich zaradenie do zbierkového fondu múzea. Cieľovou skupinou sú návštevníci a bádatelia, ktorí navštívia NMG v súčasnosti, ale aj v budúcnosti.

Mikroregión Novohradské podzámčie tvorí 14 novohradských obcí spojených takmer rovnakými prírodnými podmienkami i spoločnou históriou. Vytvorili ho obce: Ábelová, Gregorova Vieska, Halič, Lehôtka, Lentvora, Ľuboreč, Lupoč, Mašková, Podrečany, Polichno, Praha, Stará Halič, Tomášovce, a Vidiná.
Depozitáre Novohradského múzea galérie ( NMG) v Lučenci ukrývajú viac ako 600 kusov predmetov, ktoré tvoria zbierkový súbor ľudovej keramiky. Jedná sa prevažne o novohradskú produkciu, v menšej miere sú zastúpené výrobky gemerskej proveniencie, čo je vzhľadom na susedné geografické položenie oboch regiónov, blízkosť trhových a jarmočných miest a používanie takto získaných predmetov v domácnosti pochopiteľné. Od 80. rokov 20. storočia sa začal fond ľudovej hrnčiny systematicky a odborne spracovávať. Početnosť hrnčiarskych stredísk v rámci regiónu Novohrad bola v minulosti značná.
Jedinečnou pomôckou identifikácie je datovanie, umiestnené priamo na predmete, najčastejšie pod uchom krčaha, mliečnika, hrnca alebo na dne misky.
Tradičné ľudové čepce, košeľa a halena dopĺňajú zbierku ľudového textilu, ktorú spravuje NMG.
Akvizícia ľudovej hrnčiny a ľudového odevu z oblasti Novohradu, konkrétne z mikroregiónu Novohradské podzámčie, dopĺňa a obohacuje existujúcu zbierku, budovanú od r. 1955.


Ochrana zbierkových predmetov z keramiky

Dostavbou depozitára Novohradského múzea a galérie z finančných zdrojov BBSK sa Novohradskému múzeu a galérii (NMG) v roku 2019 podarilo zabezpečiť a skvalitniť uloženie zbierkových predmetov (historický nábytok, remeslá, keramika - výtvarné umenie). Depozitár je vybavený posuvným regálovým systémom a regálmi dosahujúcich výšku 3,5 m.

NMG spravuje a ochraňuje 355 evidenčných čísel/1045 ks zbierkových predmetov súčasnej keramiky z 32 ročníkov Medzinárodného keramického sympózia. Diela sú často zapožičiavané na výstavy a prezentácie doma i v zahraničí. Do r. 2021 boli zbierkové predmety z oblasti umeleckej keramiky uložené v nevyhovujúcich kartónových krabiciach. Zakladanie a manipulácia so zbierkovými predmetmi bola vo výškach pre pracovníkov obtiažna a nebezpečná. Keramika je krehký materiál a pri častej manipulácii môže dôjsť k drobným poškodeniam. Zámerom projektu pod názvom Ochrana zbierkových predmetov z keramiky bolo zabezpečiť bezpečnosť pri trvalom uložení zbierkových predmetov v depozitárnych priestoroch. Cieľom projektu bolo optimalizovať úložné priestory v depozitári, sprehľadniť systém zakladania zbierkových predmetov väčších rozmerov, zabezpečiť samotné zbierkové predmety pred poškodením zvonku pri uložení, ako aj pri ich transporte na výstavy v rámci Slovenska a aj do zahraničia.

Stanovené ciele projektu boli naplnené zakúpením 85 ks drevených debien. Paletové drevené debny sú ideálne prepravné obaly pre export do všetkých typov krajín; schválené podľa medzinárodnej normy ISPM15. Ideálne sú pre uloženie a transport ťažkých predmetov. Kontajner sa skladá zo stien so zásuvnými trojuholníkovými lamelami a spevneného dna a veka s fixačnými výsekmi. Rýchle zloženie pomocou kladiva. Vybavené sú namontovanými lyžínami z masívneho dreva pre ľahký nájazd paletových vozíkov. Obaly sú odolné voči mechanickému poškodeniu aj nepriaznivým poveternostným vplyvom vďaka vrstveným stenám. Nízka vlastná hmotnosť (o 50% ľahšie ako celodrevené debny) je ideálna pre ľahšiu manipuláciu a minimalizáciu transportných nákladov.

Zakúpením drevených kontajnerov - debien bola zabezpečená zvýšená ochrana a bezpečnosť pri uložení, eliminovali sa poškodenia, lepšie bola využitá úložná plocha a uľahčila sa manipulácia so zbierkovými predmetmi pri transporte.

Prínosom projektu je jednoduchšia orientácia pri vyhľadávaní potrebných zbierkových predmetov, maximálne využitie depozitárnych priestorov, ochrana zbierkových predmetov pred vplyvmi počasia a možným poškodením pri ich prevážaní.


Ľudová hrnčina z Novohradu

Depozitáre Novohradského múzea galérie (NMG) v Lučenci ukrývajú viac ako 600 kusov predmetov, ktoré tvoria zbierkový súbor ľudovej keramiky.

Jedná sa prevažne o novohradskú produkciu, v menšej miere sú zastúpené výrobky gemerskej proveniencie, čo je vzhľadom na susedné geografické položenie oboch regiónov, blízkosť trhových a jarmočných miest a používanie takto získaných predmetov v domácnosti pochopiteľné. Závažným faktom je, že do 80. rokov 20. storočia v NMG chýbal odborný pracovník – etnológ a zbierkové predmety súvisiace s ľudovým hrnčiarstvom boli nakupované vo veľkom od vykupovačov, čo pripravilo múzeum o možnosť získať informácie o ich presnom pôvode už pri akvizícii. Od 80. rokov 20. storočia sa začal fond ľudovej hrnčiny systematicky a odborne spracovávať.

Zámerom projektu Ľudová hrnčina z Novohradu bolo spracovať a vydať súborný katalóg ľudovej hrnčiny zo zbierok Novohradského múzea a galérie, naším cieľom bolo dať do povedomia verejnosti význam keramiky na území Novohradu s užším zameraním na ľudovú hrnčinu z obdobia 19.-20.storočia.  Publikácia predstavuje slovom aj obrazom jednotlivé výrobky novohradských hrnčiarov, ktoré sa nachádzajú v zbierkovom fonde NMG. Prvá časť publikácie obsahuje texty o histórii, produkcii, sociálnom živote a pracovných postupoch pri celom výrobnom procese hrnčiarov, ďalej nasleduje obrazová časť katalógu, zachytávajúca jednotlivé zbierkové predmety v počte 118 ks. V závere knihy sú uvedené bližšie údaje ku každému predmetu v podobe katalogizačných záznamov. Publikácia je zároveň prvou publikáciou z edície, venovanej zbierkovému fondu NMG. Momentálne pracovníci NMG pracujú na ďalšom katalógu, tentokrát bude venovaný sklu zo zbierok NMG vyrobenému v Katarínskej Hute.

Početnosť hrnčiarskych stredísk v rámci regiónu Novohrad bola v minulosti značná. V súčasnosti v Novohrade nepracuje ani jeden výrobca tradičnej novohradskej hrnčiny. Medzi posledných patril Ján Hajtol z Divína, ktorý na hrnčiarskom kruhu pracoval do 80. rokov 20. storočia, kedy vyrábal hlavne dekoratívne predmety, jeho výrobky v poslednom štádiu tvorby napodobňovali kameninu alebo sklársku produkciu. Jozef Najpauer a Jozef Pivka z Haliče pracovali do 60. rokov a boli poslednými informátormi z radov výrobcov. Práve preto sme venovali v textovej časti viac pozornosti najvýznamnejšej hrnčiarskej lokalite regiónu Novohrad, a to obci Halič. Jej produkcia ďaleko presiahla regionálny rámec aj vďaka tomu, že obec bola súčasťou feudálneho sídla, ale aj vďaka priamemu obchodovaniu s blízkymi trhovými strediskami. Prostredníctvom vykupovačov hrnčiny malo kontakty so vzdialenými centrami v celom Rakúsko – Uhorsku.

Napísala: Michaela Škodová, etnologička NMG

hello world!
Zriaďovateľ NMG

Spolupracujeme

NOVOHRADSKÉ MÚZEUM A GALÉRIA
Námestie Kubínyiho 38/3
984 01 Lučenec
info@nmg.sk
Sekretariát
0474 332 502
Lektori
0474 332 397
OBSAHOVÁ ZODPOVEDNOSŤ
Novohradské múzeum a galéria
Námestie Kubínyiho 38/3
984 01 Lučenec
TECHNICKÝ PREVÁDZKOVATEĽ
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh
Múzea a galérie Banskobystrického samosprávneho kraja
Zriadovateľ NMG v Lučenci
Skip to content