Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľ / riaditeľka Novohradského múzea a galérie

Mohlo by vás zaujímať

Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja vyhlasuje "VÝBEROVÉ KONANIE" na obsadenie miesta riaditeľ / riaditeľka Novohradského múzea a galérie so sídlom: Námestie Kubínyiho 38/3, 984 01 Lučenec, IČO: 35984791 v zmysle Smernice č. 019/2022/RUBBSK o postupe pri realizácii výberových konaní na funkcie štatutárnych orgánov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.

Kompletné podmienky zaradenia uchádzača do výberového konania na funkciu riaditeľa / riaditeľky sú dostupné na: https://www.profesia.sk/praca/banskobystricky-samospravny-kraj/O4750000

Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa;

Odborná prax:
• minimálne 1 rok odbornej praxe vykonávanej v organizácii pôsobiacej v oblasti kultúry a umenia (hlavný pracovný pomer);
• prax vykonávaná v múzeu alebo galérii je výhodou;
• prax riadiacej funkcii je výhodou;

Predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov:
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu;
• bezúhonnosť;

Ďalšie kritériá a požiadavky:
• manažérske zručnosti v oblasti manažmentu a financovania kultúry;
• osobnostné predpoklady na výkon funkcie;
• odbornosť (znalosť všeobecne záväzných právnych predpisoch z oblasti kultúry a činnosti príspevkovej organizácie, s osobitným zreteľom na zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov; zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov);
• znalosť štátneho jazyka;
• znalosť cudzieho jazyka výhodou;
• aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami;
• návrh Koncepcie rozvoja Novohradského múzea a galérie, Námestie Kubínyiho 38/3, 984 01 Lučenec na 5 rokov;
• vodičské oprávnenie skupiny B – aktívne vedenie motorového vozidla.

Cieľom Banskobystrického samosprávneho kraja ako zriaďovateľa kultúrnej inštitúcie je zabezpečiť rozvoj kultúry a umenia, ochranu, obnovu a prezentáciu kultúrneho dedičstva prostredníctvom estetického a vizuálneho zážitku za účelom zvyšovania kvality, záujmu a návštevnosti širokej verejnosti, vrátane transparentnosti, nezávislosti a efektívnosti fungovania, čo by malo byť zachytené v predloženom projekte.

Dôležité informácie o Novohradského múzea a galérie so sídlom: Námestie Kubínyiho 38/3, 984 01 Lučenec IČO: 35984791, sú zverejnené na webovej stránke BBSK v sekcii Organizačné jednotky Úradu BBSK, oddelenie kultúry, Vyhodnotenie kultúrnych inštitúcií, alebo prostredníctvom linku https://www.bbsk.sk/vyhodnotenie-kulturnych-institucii , resp. Vám poskytne Odbor kultúry Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja na adrese: peter.cernek@bbsk.sk .

Výberové konanie sa skladá z dvoch častí:

  • overenie úrovne manažérskych zručností a osobnostných predpokladov uchádzača na výkon funkcie riaditeľa / riaditeľky pomocou štandardizovaných psychologických testov, pričom do druhého kola postúpia najviac traja uchádzači s najvyšším bodovým ziskom,
  • osobný individuálny pohovor pred výberovou komisiou s cieľom obhajoby predloženého projektu a overenia schopnosti a odborných znalostí uchádzača.

O dátume, mieste a čase výberového konania budú uchádzači spĺňajúci podmienky zaradenia do výberového konania informovaní písomne.

Platové podmienky:
Platová trieda 9, platový stupeň bude určený podľa dĺžky praxe v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Okrem vyššie uvedeného tarifného platu bude súčasťou funkčného platu aj zvýšenie tarifného platu podľa § 7 ods. 6 osobný príplatok a príplatok za riadenie.

Výberové konanie sa riadi Smernicou č. 019/2022/RUBBSK o postupe pri realizácii výberových konaní na funkcie štatutárnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.

Výberové konanie sa neriadi zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Písomnú prihlášku do výberového konania s vyššie uvedenými prílohami je potrebné zaslať najneskôr do 22. februára 2024 (rozhoduje dátum podania na poštovej pečiatke) v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ / riaditeľka Novohradského múzea a galérie, Námestie Kubínyiho 38/3, 984 01 Lučenec“ na adresu: Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie riadenia ľudských zdrojov, Námestie SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica.

Termín nástupu
1.3.2024

hello world!
Zriaďovateľ

Partneri

Spolupracujeme

NOVOHRADSKÉ MÚZEUM A GALÉRIA
Námestie Kubínyiho 38/3
984 01 Lučenec
info@nmg.sk
Sekretariát
0474 332 502
Lektori
0474 332 397
OBSAHOVÁ ZODPOVEDNOSŤ
Novohradské múzeum a galéria
Námestie Kubínyiho 38/3
984 01 Lučenec
TECHNICKÝ PREVÁDZKOVATEĽ
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh
Zriadovateľ
Skip to content