Koník môj kamarát - 5. ročník regionálnej výtvarnej súťaže

Mohlo by vás zaujímať

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ZLATOKOPOV
MESTO LUČENEC
5 . ročník regionálnej výtvarnej súťaže
,, K O N Í K M Ô J K A M A R Á T ,,

Regionálna výtvarná súťaž je venovaná na počesť svetom uznávaného geológa, vedeckého pracovníka RNDr. Miroslava Pulca CSc., ktorý ryžovacou - šlichovou metódou našiel zlato a wolfrám v Nízkych Tatrách.

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ZLATOKOPOV

PRAVIDLÁ

Súťažné kategórie Regionálnej výtvarnej súťaže Novohradu a Gemera / okresy RS,PT,VK,LC /
I. Kategória - žiaci Z U Š / 4 – 6 rokov /
II. Kategória žiaci ZUŠ I. stupeň /7 - 10 rokov /
III. Kategória žiaci ZUŠ II. stupňa /10 - 15 rokov /

  • Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci základných umeleckých škôl . Každá základná umelecká škola zašle maximálne 5 výtvarných prác za jednu vekovú kategóriu.
  • Vyhlasovatelia akceptujú ľubovoľnú techniku prác / kresba, grafika, maľba / pričom maximálny formát je A 2.
  • Všetky práce je potrebné označiť menom a priezviskom žiaka, vekom žiaka, školou a pedagógom na priložený štítok v prihláške - nájdete ju v propozíciách nižšie.
  • Termín uzávierky: 6. mája 2023
  • Akceptované budú výtvarné práce s poštovou pečiatkou s týmto dátumom. Práce zaslané po tomto termíne nebudú zaradené do hodnotenia. Obálku označte heslom Výtvarná súťaž ,, Koník môj kamarát,,
  • Práce zasielajte na adresu - NOVOHRADSKÉ MÚZEUM A GALÉRIA Námestie Kubínyiho 38 /3 , LUČENEC 98401

Vyhodnotenie súťaže bude súčasťou podujatia VI. ročníka Memoriálu Miroslava Pulca - Ryžovanie zlata,
Dňa 24.júna 2023 o 10 hodine v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci.

Propozície súťaže: Koník môj kamarát

Photo by Marko Blažević on Unsplash


Zlatokopi v minulosti prekonávali veľké vzdialenosti s pomocou koníkov, ktoré slúžili ako dopravný prostriedok a ako ťažné zviera, ktoré vozilo náradie zlatokopom. R N D r . Miroslav Pulec, C S c. založil v januári 1993 NADÁCIU G E O E K O , ktorá podporovala projekty zamerané na ochranu životného prostredia. Prvým projektom bol Rozvoj chovu koní plemena Hafling na Slovensku . Plemeno hafling je vhodné na všetky jazdecké disciplíny /drezúra, parkúr, voltíž, westernové disciplíny, záprahové a distančné jazdenie /. Tento krásny koník, nižšieho vzrastu, je vhodný na HIPOTERAPIU / liečenie pomocou koňa/ .

Máte v rukách tému, ktorá je nesmierne široká a možno ju spracovať mnohými spôsobmi. Je to skvelá príležitosť prejaviť svoju fantáziu, radosť z milých, múdrych, ušľachtilých koníkov a toto zadanie uchopiť jedinečným spôsobom. Nebojte sa rozprávať o svojich pocitoch a námetoch so svojimi rodičmi s pedagógmi. Určite nájdete spôsoby vyjadrenia súťažnej témy, ktorá prinesie radosť vám i odbornej porote pri hodnotení prác .Na vaše práce i stretnutie najlepších v Lučenci sa veľmi tešíme.

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ZLATOKOPOV

Vyhlasovateľ a organizátor súťaže : SAZ, Mesto Lučenec, Novohradské múzeum a galéria
Spoluorganizátori súťaže : CVČ Lučenec, Novohradské osvetové stredisko, Novohradská knižnica
Záštita nad podujatím : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka Mesta Lučenec
Odborný garant : PhDr. Kinga Szabóová

hello world!
Zriaďovateľ

Partneri

Spolupracujeme

NOVOHRADSKÉ MÚZEUM A GALÉRIA
Námestie Kubínyiho 38/3
984 01 Lučenec
info@nmg.sk
Sekretariát
0474 332 502
Lektori
0474 332 397
OBSAHOVÁ ZODPOVEDNOSŤ
Novohradské múzeum a galéria
Námestie Kubínyiho 38/3
984 01 Lučenec
TECHNICKÝ PREVÁDZKOVATEĽ
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh
Zriadovateľ
Skip to content