Zriadovateľom NMG v Lučenci je Banskobystrický samosprávny kraj    www.vucbb.sk    
 
  


   Pozývame Vás na podujatia a výstavy

   

TLAČOVÁ SPRÁVA
Od pohára k pokladu /najvýznamnejšie akvizície skla od roku 2014
Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho nám.3, Lučenec
24.6. 2019 – 28.7. 2019

 Novohradské múzeum a galéria ako jediná inštitúcia v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja sa špecializuje na výskum dejín sklárskej výroby v kraji. Fond historického skla tvorí viac ako 3000 kusov skla, ktorého reprezentatívnu vzorku bude mať široká verejnosť možnosť v rámci výstavy Od pohára v pokladu vidieť v priestoroch NMG.
Výstava bude predovšetkým ukazovať v základných rysoch a na konkrétnych predmetoch nové prírastky skla predmetov spojených so sklárskou históriou, ktoré sa od roku 2014 NMG podarilo získať vďaka úspešným grantom a podpore Banskobystrického samosprávneho kraja. Medzi takéto výnimočné a vzácne sklo napríklad patrí známe ocenenie krištáľové krídlo, ktoré sa istý čas vyrábalo aj v sklárni v Poltári, alebo unikátny znak stredoslovenských sklární v Poltári vyrobený z nerezovej ocele a krištáľového skla ako jediný kus. V rámci výstavy bude možné po predchádzajúcom dohovore absolvovať prednášku spojenú s multimediálnou prezentáciu na tému Sklárne Novohradu. V priestoroch NMG na Kubínyiho námestí bude výstava sklárskych pokladov sprístupnená do 28. júla 2019. 


  Výstavy 2019

                     TLAČOVÁ SPRÁVA

Výstava 30 rokov 

ochrany prírody v Cerovej vrchovine

Partneri: 

ŠOPSR- Správa CHKO Cerová vrchovina, 

Gemersko- malohontské múzeum v Rimavskej Sobote, Východoslovenské múzeum v Košiciach

Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho nám.3, Lučenec

16.5.2019 – 16.6.2019

Výstava pripravená pri príležitosti 30. výročia vyhlásenia Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina predstaví nielen rastlinstvo, živočíšstvo a neživú prírodu tohto regiónu, ale aj jej históriu a činnosť Správy CHKO Cerová vrchovina pri ochrane tohto jedinečného územia.
Vyhláškou Ministerstva kultúry SSR č. 113 zo dňa 10. októbra 1989 bola vyhlásená Chránená krajinná oblasť Cerová vrchovina na pôvodnej výmere 16 280 ha, ktorá sa nachádza na juhu stredného Slovenska v okresoch Lučenec a Rimavská Sobota. V roku 2000 boli hranice územia upravené a rozloha CHKO sa zväčšila na 16 771 ha. Na území CHKO platí druhý stupeň ochrany, vyšší, 4. a 5. stupeň ochrany platí v maloplošných chránených územiach, napríklad v Národných prírodných rezerváciách Pohanský hrad, Ragáč, Šomoška, Prírodnej pamiatke Jalovské vrstvy a v Národnej prírodnej pamiatke Kostná dolina. Cerová vrchovina je známa svojím vulkanickým reliéfom, ktorý však predstavuje menej ako 10 % plochy, ostatnú časť tvoria pieskovce. V území sa stretávajú panónske a karpatské prvky, a tak tu môžeme vidieť teplo a suchomilné biotopy a na ne viazané druhy rastlín a živočíchov, ale v chladnejších polohách sú zastúpené aj niektoré podhorské a horské druhy.
Návštevníci budú môcť prostredníctvom fotografií, textov, dermoplastických preparátov a interaktívnych hier bližšie spoznať známe a menej známe organizmy a krajinu tohto regiónu Slovenska a zistiť, ako prebieha ochrana tohto územia a aké činnosti sa vykonávali a prebiehajú pre to, aby sa príroda Cerovej vrchoviny zachovala aj pre budúce generácie.
TLAČOVÁ SPRÁVA

Výstava Spoločne. Eduard Antal a Elvíra Antalová

Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho nám.3, Lučenec
19.3.2019 – 12.5.2019, vernisáž 19.3.2019 o 16.30

Kurátor: PhDr. Bohumír Bachratý, CSc.

Výstava vznikla s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.

  Eduard Antal a Elvíra Antalová vystavujú v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci svoje obrazy, akvarely a gobelíny. Výstava s názvom "Spoločne" prezentuje výber z diela prof. E.   Antala, rodáka z Vidinej    (1929-2011) a jeho manželky, prof. E. Antalovej (1924-2011). Spoločné v ich živote bolo vysokoškolské výtvarné-pedagogické štúdium v Bratislave, manželstvo, rodina, pedagogická pôsobnosť a          celoživotná umelecká tvorba. Umenie i aktívna účasť v slovenskej výtvarnej moderny i výtvarnom živote od druhej polovice 20. storočia. Spoločne boli členmi Zväzu slovenských výtvarných umelcov, Skupiny 66, československého Klubu konkretistov, od roku 1989 Slovenskej výtvarnej únie. Manželia Antalovci spoločne vystavovali v Lučenci už v roku 1959 a neskôr. Ich výtvarné dielo má spoločné východiská a inšpirácie v prírode, krajine, v motívoch vidieka a mesta i v geometrickej, konštruktivistickej abstrakcii. Je to originálna, autorská tvorba dvoch výrazných osobností našej výtvarnej kultúry. Dielo vyhranených autorských programov, štýlu, formy a štylizácie. Dielo jedinečnej kultúry a kultivovanosti, vizuálnej príťažlivosti, kúzla a sugescie v bielych monochrómoch geometrie E. Antala i v sýtom kolorite obrazov a gobelínov E. Antalovej. Výstava pripomína tohtoročné, nedožité jubileá manželov a je pozdravom mestu i regiónu Novohradu a priateľom, znalcom i ctiteľom moderného výtvarného umenia.

PhDr. Bohumír Bachratý, CSc.

  


           

TLAČOVÁ SPRÁVA

Výstava Paličkovaná čipka z Hontu

Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho nám.3, Lučenec
19.3.2019 – 12.5.2019

Kurátor: Mgr. Michaela Škodová

Čipka je samonosný, prelamovaný úplet, ktorý vzniká jedným pracovným procesom pomocou jednoduchých alebo žiadnych nástrojov, prekladaním , preplietaním, splietaním, uzlovaním a slučkovaním jednej nite alebo jednej sústave nití. Vznik čipiek nie je dosiaľ celkom jasný, prevláda názor, že paličkovaná čipka vznikla v Taliansku v 16.stor., pretože z tohto obdobia pochádza viacero vzorkovníkov s vysoko technicky náročnými čipkami. Pôvodne však zrejme pochádza čipka z Dalmácie. Z Talianska sa dostala paličkovaná čipka do ostatných európskych krajín.
Za predchodcov čipiek sa považujú strapce, úplety robené na krosienkach, ktoré boli nielen ozdobou, ale aj organickým zakončením tkaniny a úpletu. Primárna úloha strapcov bola ochranná, mali zabezpečiť okraje tkanín pred rozruskaním osnovných nití – zástery, gate, rukávce, kútnice, pôlky, uteráky.
Paličkovaná čipka pôvodne slúžila na spojenie hrubšej textílie tak, aby nevznikol hrubý, nepoddajný švík. Bola výborným prvkom na ochranu okrajov textílií, ktoré lemovala. Výšivka a paličkovaná čipka na Slovensku sa počas stáročí diferencovala do početných regiónov. Svojím celkovým charakterom sú také špecifické, že sa stali jedným z dôležitých prvkov pri určovaní lokálneho pôvodu celého odevného kompletu.
Iveta Žlnková sa paličkovaniu venuje od r. 1991. Začínala ako samouk, podľa učebníc paličkovania. Neskôr absolvovala kurz paličkovania u Ivy Proškovej v Krkonošiach, ako aj kurz tylovej čipky u Juraja Zajonca. Rokmi aktívneho paličkovania sa z nej stala majsterka paličkovanej čipky. Zúčastňuje sa mnohých medzinárodných výstav a súťaží, v r. 1999 sa v súťaži „ O nejkrásnejší vláčku“ v Prahe umiestnila na 2. a 3. mieste, v roku 2006 očarila porotu v súťaži „Vláčka – historická rekonstrukce“ svojou príbelskou čipkou a zvíťazila.
Výstava Paličkovaná čipka z Hontu predstavuje prierez tvorby Ivety Žlnkovej od rekonštrukcií tradičných hontianskych čipiek z jednotlivých obcí, cez tylové čipky z Hrušova a Príbeliec až po jej autorské počiny.


 

 
 

Výstava s názvom
Sadnite si, prosím 
je predlžená do 10.3.2019  TLAČOVÁ SPRÁVA

  Výstava Sadnite si, prosím

  Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho nám.3, Lučenec

  17.12.2018 – 17.2.2019, výstava je predlžená do 10.3.2019

  Kurátor: Mgr. Michaela Škodová

Do 17 .storočia bola stolička symbolom spoločenského postavenia a ukážkou moci jej vlastníka. Po zmene spoločenských pomerov si začali  majetnejší ľudia pri       usporadúvaní zábav, ale aj trávení voľného času nárokovať väčšie pohodlie, s čím súvisel príchod módy nábytku pre každého.  Vďaka častejšiemu zapájaniu sa žien do       spoločenskej konverzácie vzniklo kreslo. Pohovky sa objavovali už na začiatku 18. storočia a v každej  meštianskej či šľachtickej domácnosti mali nezastupiteľné miesto.   Sedací nábytok tak plnil praktickú, ale aj estetickú funkciu, pretože práve  rôznorodosť materiálov a technického prevedenia im dodávala množstvo možností.
           Zámerom výstavy je priblížiť životnú úroveň a dobový vkus zariadenia novohradských vidieckych, meštianskych, ale aj šľachtických domácností v  19. a 20. storočí a   zároveň predstaviť kolekciu kresiel, ktoré sa podarilo vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia a Banskobystrického  samosprávneho kraja  zreštaurovať v            rokoch 2017 a 2018.

Výstava Sadnite si, prosím predstavuje jednotlivé typy sedacieho nábytku, ktoré plnili vo vidieckom prostredí hlavne praktickú funkciu,  prechod  od čisto praktických   stoličiek cez drevené kreslá, používané v meštianskych domácnostiach až po luxusné historizujúce pohovky a kreslá pochádzajúce  z  interiérov lučenských živnostníkov,   remeselníkov či vyššej spoločnosti.
          Dôraz je kladený na trojrozmerné predmety zo zbierkového fondu múzea a galérie, ktoré sú doplnené dobovými fotografiami, ako aj maľbami, ktoré   priamo dokazujú   prítomnosť a časté využívanie jednotlivých typov sedacieho nábytku v novohradskej spoločnosti.

  Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia. 

  Výstavu podporil z verejných zdrojov  Fond na podporu umenia a Banskobystrický  samosprávny kraj.

 
                       

                                              _____________________________________________________________________

                                                   
              

   


 
Last edit:  19.2.2019