Zriadovateľom NMG v Lučenci je Banskobystrický samosprávny kraj    www.vucbb.sk    
  


 lužany

Pozývame Vás na výstavu amatérskej fotografie AMFO 2016
AMFO 2016

 
Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho námestie 3, Lučenec

20. 9. - 2. 10. 2016, vernisáž: 20. 9. 2016 o 16,00 hod.

Kurátorka výstavy : Renata Ádámová

 

Novohradské  osvetové  stredisko  v  spolupráci  s  Novohradským  múzeom a galériou  v  Lučenci pripravili pre širokú odbornú aj laickú verejnosť regionálnu výstavu fotografií neprofesionálnych fotografov z okresov Lučenec a Poltár. Autori sa pravidelne stretávajú a vyvíjajú svoju činnosť v Okresnom štúdiu fotografie pri NOS v Lučenci  a výstava v priestoproch našej inštitúcie bude reprezentatívnou prezentáciou ich tvorivého úsilia za posledný rok.

Svoje práce predstavia : Ria Zajacová, Ondrej Kamenský, Jozef Beňovský, Miroslav Ziman, Radovan Vojenčák, Stanislav Spišiak, Marcel Mižúr, Alena Miklusová a Viktória Košanová.


 
 Pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu sa v priestoroch NMG uskutočnia :

 

   27. 9. 2016 o  8,15 hod. - Premeny Lučenca vo fotografiách

 Prednáška spojená s multimediálnou prezentáciou starých a nových forografií o historických      budovách a významných pamätihodnostiach Lučenca priblíži podobu mesta v minulosti a jeho  tvár v súčasnosti. 

 29. 9. 2016 o 11,00 hod. -  Prezentácia krojov z Veľkého Lomu

 Štyri ženské kroje - sviatočný, svadobný, smútočný a dievocký z obce Veľký Lom odprezentujú   ich majiteľky. Súčasťou podujatia budú aj ukážky čepčenia a úpravy účesu charakteristického  pre túto oblasť - na kitu. Program spestria ľudové piesne v interpretácii žien z Veľkého Lomu.

Vstup do Novohradského múzea a galérie bude počas osláv Svetového dňa cestovného ruchu  v termíne - 27. 9. - 2.10. 2016 pre všetkých návštevníkov voľný.


 Pozývame Vás na výstavu Advokácia včera a dnes Advokácia včera a dnes

 

Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho námestie 3, Lučenec

6. - 30. 9. 2016, vernisáž: 6. 9. 2016 o 16,00 hod.

Kurátorka výstavy : Mgr. Viktória Hellenbart, podpredsedníčka Slovenskej advokátskej komory

Výstava je ako celok výsledkom tvorivej spolupráce univerzitnej knižnice a Slovenskej advokátskej komory. Podnet na jej zorganizovanie vyšiel z komisie pre históriu advokácie, ktorá aktívne pôsobí v rámci komory od roku 2010 pod vedením JUDr. Kerecmana.

Príbeh advokácie sa odvíja na unikátnych paneloch, ktoré mapujú jej vývoj od čias starého Ríma po súčasnosť. Advokát v doslovnom preklade je ten, kto je „privolaný na pomoc“ ako priateľ znalý práva. Na prvom plagáte ožíva meno Iva Hélory z Kermatínu, ktorý žil v rokoch 1253 – 1303 a už v tej dobe sa ujímal chudobných a utláčaných. Ďalšie plagáty poskytujú informácie o výkone advokácie v Uhorsku a Československu, o významných slovenských advokátoch – medzi inými napríklad o slávnych národovcoch bratoch Daxnerovcoch či o advokátoch, ktorí okrem aktívneho výkonu advokácie významnými umeleckými počinmi vtisli nezmazateľnú pečať slovenskej literatúre (S. H. Vajanský, P. O. Hviezdoslav, I. Horváth, D. Okáli či J. Poničan) a pod. Je nepochybnou historickou pravdou, že advokáti boli vždy aj významnými kultúrnymi a politickými činiteľmi. Výstava sa venuje aj úlohe, poslaniu a pôsobeniu advokátskych komôr do roku 1948, činnosti prvých žien v advokácii na Slovensku, advokácii za Slovenskej republiky a v 50-tych rokoch, následne v rokoch 1968 – 1989 a po prelomovom roku 1989, ako aj súčasným orgánom komory a ich právomociam. Všetky panely zjednocuje základná idea – konanie advokáta v rôznych spoločenských režimoch vždy na prospech klienta.

Zaujímavosťou je panel venovaný pôsobeniu žien v profesii advokáta, ktoré je pomernou „novinkou“, keďže prvé ženy advokátky pôsobili na našom území až od 30-tych rokov 20. storočia, dovtedy bolo toto povolanie výlučne mužskou doménou. Za necelých sto rokov pôsobenia v tejto profesii v súčasnosti už majú ženy advokátky takmer 50% zastúpenie.

Výstava sa z hľadiska načasovania konala v roku, kedy si advokácia na Slovensku pripomenula dva významné historické míľniky: 140. výročie vzniku moderných advokátskych komôr (na území Uhorska, teda aj Slovenska sa tak stalo v roku 1875) a 140. výročie narodenia advokáta, spisovateľa a legionára Janka Jesenského.

Výstava sa stala putovnou a bola inštalovaná v mestách Trenčín, Žilina, Prešov, Košice, Vranov nad Topľou, Nitra, Sečovce, Banská Bystrica a Trnava.

 
 

                                                                                   Mgr. Viktória Hellenbart

podpredsedníčka Slovenskej advokátskej komory
 (Stála expozícia, foto NMG)
__________________________________________________________________________________ 
kontakt na webmastra: postmaster@nmg.sk   Last edit:   22. septembra 2016