Zriadovateľom NMG v Lučenci je Banskobystrický samosprávny kraj    www.vucbb.sk    
  
Pozývame Vás na výstavy a podujatia


TLAČOVÁ SPRÁVA

Dotkni sa Novohradu; objav keramiku 2018

Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho nám.3, Lučenec

21.7.2018 od 13.00 do 19.00

Novohradské múzeum a galéria v Lučenci organizuje sériu podujatí pod názvom Dni keramiky 2018. Cieľom tohto podujatia je zvýšiť povedomie o historickom význame hliny ako materiálu, o pracovných postupoch pri jej spracovaní v minulosti i dnes, predstaviť hlinu ako univerzálny a všestranne využiteľný materiál, poskytnúť možnosť vyskúšať si prácu s hlinou návštevníkom podujatia a dať do pozornosti obyvateľov Lučenca a okolia jedinečné medzinárodné podujatie Medzinárodné keramické sympózium Lučenec – Kalinovo. Ide o tvorivý pobyt umelcov – najmä keramikov  a sochárov, ktorý prebieha každé leto v neateliérových podmienkach, v priestoroch fabriky Žiaromat v Kalinove.

Dňa 16.7.2018 sa začína denný tábor Dni keramiky 2018, kedy sa deti prostredníctvom prednášok dozvedia o archeologických nálezoch najstaršej keramiky, histórii hrnčiarskych výrobných stredísk v Novohrade a hlinuspracujúcom priemysle, o umeleckom význame tvorby z hliny, ako aj o tradícii keramických sympózií. Zároveň si takto získané vedomosti budú môcť vyskúšať aj v praxi, pri výrobe vlastných keramických diel, či už na praktické, alebo estetické využitie.

Podujatie Dotkni sa Novohradu; objav keramiku 2018 je venované širokej verejnosti. Nosnou témou tohoročného podujatia je zadymovaná keramika. Od 13.00 začnú prednášky venované archeologickým nálezom keramiky na území Novohradu a Gemera v podaní PhDr. Alexandra Botoša z Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote, ako aj technológii výroby zadymovanej keramiky v podaní keramičky Amálie Holíkovej. So svojím portfóliom sa predstavia účastníci XXX. Medzinárodného keramického sympózia Lučenec - Kalinovo. Lákadlom pre návštevníkov bude možnosť nahliadnuť do konzervátorskej dielne a vyskúšať si reštaurovanie archeologickej keramiky. Pre najmenších návštevníkov budú pripravené rôzne aktivity a hračky z hliny. Najzaujímavejšou časťou bude reálny výpal zadymovanej keramiky priamo v priestoroch záhrady NMG.


Hlavným partnerom projektu Dni keramiky 2018 je Fond na podporu umenia.REFLEXIE IV.

 
Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho námestie 3, Lučenec

14. 6. - 29. 7. 2018,    vernisáž: 14. 6. 2018 o 16.00 hod.

 
Spoluorganizátor:
Asociácia slovenského umenia - (Association of Slovak Arts – ASA)

Kurátori výstavy : Mgr. Zora Petrášová, akad.mal. Pavol Muška

 

    Interpretácie názorov, myšlienok, postojov výtvarníkov, zobrazovanie vážnych , ale aj banálnych tém v projekte  Reflexie, boli v predchádzajúcich ročníkoch prezentované vo viacerých galériách a výstavných sieňach  na Slovensku.  Štvrté pokračovanie pod názvom Reflexie IV. majú v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci svoju premiéru.  Jedná sa o výstavu salónneho typu, pri ktorej sa sami autori rozhodli, čím budú reprezentovať seba a svoju tvorbu. Na rozdiel od výstav kurátorského typu, kde je nastavená téma alebo program, výstavy salónneho typu nesú so sebou určité odlišnosti a majú svoju charakteristiku. Tá spočíva v rozmanitosti obsahu, formy a štýlu. Na výstave sa prezentujú výtvarní umelci niekoľkých generácií. Výtvarné diela preto reflektujú vzdelanie  zúčastnených  autorov, ktorí ho získavali v priebehu rokov 1954 až po súčasnosť. Toto rozpätie nie je možné na výstave prehliadnuť. Kolektívnym výstavám je vlastná aj vzájomná konfrontácia diel, ktorá je samotnou inštaláciou vo výstavnom priestore ešte viac podčiarknutá. Všetky diela v takýchto dočasných vzťahoch získavajú iný rozmer a hoci mnohé rozmerovo menšie, alebo  farebne menej atraktívne si hľadajú svoj priestor, aby oslovili návštevníkov, samozrejme len na obdobie výstavy. Následne si žijú svojim životom. Návštevník je pozývaný do týchto vzťahov a prinútený aktívne ich vnímať, hodnotiť a rozlišovať. Toto rozpoznávanie je zmyslom aj zábavou návštevníka, ktorý si na základe svojich skúseností, vzdelania, prípadne len intuíciou  vytvára svoj pohľad na dielo a autora.  Na výstave sa podieľa 39 autorov, ktorých miesta pôsobenia sú po celom Slovensku - od Bratislavy až po Košice. Sú členmi ôsmych právnických združení, kolektívnych členov asociácie ASA.

Pavol Muška, akad. maliar, spolukurátor výstavy


TLAČOVÁ  SPRÁVA

XXX. Medzinárodné keramické sympózium Lučenec - Kalinovo 2018
Tvorivý pobyt umelcov

Termín: 9. 7.  – 1. 8. 2018
Miesto tvorivého pobytu: Žiaromat a.s. Kalinovo
Účastníci:
Pim Sudhikam (Thajsko), Andrea Čepiššáková (Slovensko), Lucia Fabiánová (Slovensko), Nico Krebs (Švajčiarsko), Tayio Onorato (Švajčiarsko), Svätopluk Mikyta (Slovensko)

Leto 2018 sa v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci nesie v znamení keramiky. Dňa 9. júla sa opäť začal v kalinovskom Žiaromate už tradičný tvorivý pobyt umelcov – Medzinárodné keramické sympózium Lučenec – Kalinovo. Toto podujatie toho roku jubiluje – keďže jeho tradícia pretrváva v Lučenci a v jeho okolí už 30 rokov (od r. 1989). Počiatočné ročníky Keramického sympózia boli rozsiahlejšie – vďaka ešte vtedy fungujúcim viacerým keramickým závodom (v Tomášovciach, Vidinej, Kalinove a Lučenci). Aj napriek nepriaznivým podmienkam však sympózium dokázalo prežiť a prispieva neustále k vývoju umeleckej keramiky na Slovensku. Ide o najstaršie nepretržite fungujúce sympózium na Slovensku so zameraním na keramickú tvorbu na domácej pôde, jedinečné svojho charakteru. Hlavným organizátorom je Novohradské múzeum a galéria v Lučenci v spolupráci so SVU – Združením keramikov Slovenska a závodom Žiaromat a.s . Kalinovo, ďalšími partnermi sú Mesto Lučenec a obec Kalinovo. Umelci tvoria v neateliérových podmienkach závodu Žiaromat a.s. Kalinovo, a tak môžu využiť jedinečné možnosti v tvorbe, ktoré im poskytuje závod, akým je kvalitná hlina – šamot, technické vybavenie – možnosť vypaľovania aj veľkoformátových diel vo veľkokapacitných peciach závodu.

Jubilejného 30. ročníka sa zúčastňujú umelci v medzinárodnej zostave - Andrea Čepiššáková, Lucia Fabiánová a Svätopluk Mikyta zo Slovenska sú už známymi tvárami na pôde slovenskej keramiky, ako aj na našom sympóziu. Umelecká dvojica Nico Krebs a Tayio Onorato prišla zo Švajčiarska, kým Pim Sudhikam pricestovala na Slovensko po prvýkrát z ďalekého Thajska.

Jubilejný ročník oslávime aj v rámci podujatia s názvom „Dotkni sa Novohradu; objav keramiku“ s bohatým programom pre deti aj dospelých, počas ktorého sa tradičná novohradská keramika prepája s umením keramiky.

Diela vytvorené na 30. ročníku tvorivého pobytu budú predstavené na výstave v priestoroch Novohradského múzea a galérie, časť z nich obohatí zbierku umeleckej keramiky našej inštitúcie. K jubilejnému ročníku bude vydaná aj rozsiahla publikácia, ktorá predstaví túto, na Slovensku unikátnu zbierku keramiky, budovanú počas 30 ročníkov sympózia.

Vernisáž výstavy: 2. 8. 2018, o 16.30 hod. v NMG v Lučenci (Kubínyiho nám. 3)

Tlačovú správu vypracovala: Andrea Németh Bozó

               Lucia Fabiánová, SR       Tayio Onorato, Švajčiarsko    Nico Krebs, Švajčiarsko   Pim Sudhikam, Thajsko    Svätopluk Mikyta, SR


Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.


Návštevníkom ponúka poklady materiálnej, historickej, umeleckej a nenahraditeľnej výpovednej hodnoty. Expozícia je výsledkom kolektívnej práce odborných pracovníkov Novohradského múzea a galérie i externých spolupracovníkov. Bolo potrebné zohľadniť priestorové a finančné limity, vychádzať zo špecifických podmienok regionálnej inštitúcie, ktorá od svojho založenia v roku 1955, prešla nespočetným radom zmien. Menilo sa pomenovanie, menili sa zriaďovatelia, menili sa sídla inštitúcie/Halič, Fiľakovo, Lučenec/ , personálne obsedenie odborných postov, rozširovali a znova sa zmenšovali  výstavné a depozitné priestory. Nezastupiteľná úloha fondovej inštitúcie však zostávala. Uchovávanie časti kultúrneho dedičstva, systematické dopĺňanie a budovanie zbierkových súborov a ich všestranné zhodnocovanie.

Sprievodca po stálej expozícii ponúka krátky vstup do bohatej histórie novohradského regiónu. Dáva možnosť detailnejšie spoznať vystavené kolekcie predmetov - vzácne archeologické predmety z doby bronzovej, poklad stredovekých strieborných mincí, renesančný poklad šperkov nájdený v krypte lučenského kostola, unikáty z historického knižničného fondu, prekrásne historické sklo vyrobené v sklárňach na juhu stredného Slovenska, menej známe a donedávna nedocenené výrobky zaniknutých smaltovní z Lučenca a Fiľakova, ukážky zaniknutej ľudovej hrnčiarskej produkcie z Haliče, solitéri z interiéru  haličského zámku a poklady výtvarného umenia neoceniteľnej hodnoty. Expozícia bola koncipovaná so zreteľom na špecifiká novohradského regiónu – sklárstvo a smalty, ktoré sú zároveň  aj špecializáciou Novohradského múzea a galérie.
 (Stála expozícia, foto NMG)
__________________________________________________________________________________ 
kontakt na webmastra: postmaster@nmg.sk   Last edit:   12. júla 2018