Zriadovateľom NMG v Lučenci je Banskobystrický samosprávny kraj    www.vucbb.sk    
  

Pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu bude v dňoch od 27.9.2017 do 1.10.2017 vstup na všetky výstavy a podujatia Novohradského múzea a galérie voľný.

TLAČOVÁ SPRÁVA

Pozývame Vás do Cerovej vrchoviny

Prednáška spojená s diskusiou pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu

Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho nám.3, Lučenec

27.9.2017 o 16.00

Lektor: Ing. Eva Belanová

 

Chránená krajinná oblasť Cerová vrchovina bola zriadená vyhláškou 113/1989 Ministerstva kultúry SSR o Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina, novelizovaná vyhláškou 433/2001 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina.

Účelom zriadenia oblasti je ochrana pozoruhodných tvarov sopečného reliéfu, najmä tabuľových a stolových vrchov a chrbtov, plochých kôp so skalnými bralami, čadičových bralných foriem a pseudojaskýň, pieskovcových chrbtov a plytkých dolín, genofondu vzácnych a ohrozených rastlinných a živočíšnych druhov a ich spoločenstiev, ako aj ukážkových častí krajiny Cerovej vrchoviny; zachovanie a zveľaďovanie klimatických, vodných, pôdnych a lesných pomerov, zdravotno-rekreačných hodnôt, bohatstva zveri, opeľovačov a celkovej druhovej pestrosti flóry a fauny, ako aj rozptýlených prírodných výtvorov osobitného vedeckého, kultúrno-výchovného a estetického významu a zabezpečenie ich optimálneho využitia.

Územie chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina sa nachádza v katastrálnych územiach Belina, Bizovo, Blhovce, Čakanovce, Čamovce, Drňa, Dubno, Fiľakovo, Gemerské Dechtáre, Gemerský Jablonec, Hajnáčka, Hodejov, Hodejovec, Hostice, Chrámec, Janice, Jestice, Lipovany, Nová Bašta, Petrovce, Radzovce, Stará Bašta, Šiatorská Bukovinka, Šurice, Tachty a Večelkov. Súčasťou chránenej krajinnej oblasti je Fiľakovský hradný vrch a Prírodná pamiatka Lipovianske pieskovce.

Prednáška pod názvom Pozývame Vás do Cerovej vrchoviny spojená s diskusiou predstaví výber zaujímavých sprístupnených lokalít v území CHKO Cerová vrchovina, jej faunu a flóru.

Podujatie vzniklo v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR, Správa CHKO Cerová vrchovina.

                                                                      


TLAČOVÁ SPRÁVA

Božena Slančíková Timrava (1867-1951)

Výstava zo zbierok Novohradského múzea a galérie, Literárneho múzea Slovenskej národnej knižnice a  Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice

Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho nám.3, Lučenec

20. 9. 2017 - 15. 10. 2017, vernisáž výstavy 20. 9. 2017 o 14.00

Kurátor výstavy: Mgr. Michaela Škodová  

 

Výstava návštevníkov Novohradského múzea a galérie chronologicky prevedie jednotlivými kapitolami života významnej spisovateľky realistickej prózy Boženy Slančíkovej Timravy, ktorá väčšinu svojho života strávila obklopená novohradskými vrchmi. Cez spomienky jej blízkych príbuzných i dlhoročných priateľov spoznáte osobnosť  Timravy nielen ako spisovateľky. Objavíte,  čo vo svojom živote milovala,  ako rada trávila čas, čomu ho zasvätila. Dozviete sa o jej pohnútkach k tvorbe, kedy začala vnímať svoje okolie ako zaujímavé pre literárne stvárnenie a ako miesta, s ktorými bol jej život bytostne spätý, ovplyvnili jej tvorbu. Spoznáte „Boženku“, „tetušku“, Timravu.

Deň vernisáže výstavy bude zároveň Prvým dňom predaja striebornej zberateľskej mince nominálnej hodnoty 10€  "150.výročie narodenia Boženy Slančíkovej Timravy".

Partnermi podujatia sú: Národná banka Slovenska, Mincovňa Kremnica a Novohradské múzeum a galéria v Lučenci.              

Sponzorom výstavy je AGRO CS Slovakia. (Stála expozícia, foto NMG)
__________________________________________________________________________________

Víťazstvá, ktoré pomáhajú

 

        Biela pastelka, symbol pomoci v na prvý pohľad neriešiteľných situáciách v živote nevidiacich a slabozrakých, kreslí bielu čiaru na tmavej ceste. Každá z nich sa premení na pomocnú ruku podanú pri snahe naučiť sa samostatne a najmä bezpečne chodiť s bielou palicou, variť, postarať sa o domácnosť, pracovať s počítačom a mnoho iných činností, z ktorýchkaždá je malým víťazstvom. Víťazstvom, ktoré ľuďom so zrakovým postihnutímpomôže viesť plnohodnotný život.

Biela pastelka je v roku 2017 ohraničená 1. júnom a 31. decembrom. Podporiť aktivity pre nevidiacich a slabozrakých je možné príspevkom na účet verejnej zbierky SK23 1111 0000 0014 3025 8006 alebo do stacionárnych pokladničiek umiestnených vo vybraných inštitúciách (školy, úrady, firmy a pod.),zaslaním SMS na číslo 820 v hodnote 2 € v sieti všetkých mobilných operátorovalebo on-line na www.bielapastelka.sk. Ulice miest a obcí po celom Slovensku budú našim tradičným dvojčlenným tímom patriť 22. a 23. septembra. Informačné stánky sa opäť naplnia najrôznejšími kompenzačnými a optickými pomôckami a odpoveďami na všetky vaše otázky o živote so zrakovým postihnutím. Úvodný výkop kampane urobíme vo štvrtok 21.9. v Europa SC v Banskej Bystrici, rodnom meste ambasádora Bielej pastelky 2017, niekoľkonásobného futbalistu roka Mareka Hamšíka. Piatok 22.9. medzi 10.00 a 17.00 nás budete môcť stretnúť na viacerých miestach. Poznačte si: City Aréna v Trnave, OC MAX v Trenčíne, OC Centro v Nitre, Ul. 17. novembra v Topoľčanoch, Mirage SC v Žiline, Divadelné námestie v Martine, ZOC MAX v Prešove, Námestie sv. Egídia v Poprade, Námestie Slobody v Humennom, Aupark v Košiciach a Eurovea v Bratislave, kde sa so sprievodným slovom speváčky a moderátorky Kristíny Prekopovej uskutoční hlavné podujatie Bielej pastelky 2017. V krajských mestách budeme navyše meraťzrakové parametre deťom v predškolskom veku a dospelým, ponúkneme vám možnosť odfotiť sa s maketou Mareka Hamšíka a futbalovou loptou s jeho podpisom. Tešíme sa na vás!

 

Výnos verejnej zbierky bude použitý na:

o   špeciálne rehabilitačné programy zamerané na výcvik samostatnej chôdze s bielou palicou, kurzy Braillovho písma, práce s rôznymi kompenzačnými pomôckami, sebaobsluhy a pod.;

                            o obhajobu práv ľudí so zrakovým postihnutím zameranú na vytváranie rovnakých príležitostí;

o   odstraňovanie a prevenciu vytvárania architektonických a dopravných bariér;

o   oboznamovanie verejnosti s možnosťami riešenia problémov nevidiacich a slabozrakých ľudí.

 

Za akúkoľvek prejavenú podporu vám ďakujeme.

   

 


 
kontakt na webmastra: postmaster@nmg.sk   Last edit:   22.september 2017  16:16