Zriadovateľom NMG v Lučenci je Banskobystrický samosprávny kraj    www.vucbb.sk    
  Pozývame Vás na výstavy a podujatia:


     

TLAČOVÁ SPRÁVA

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2018 v Novohradskom múzeu a galérii
Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho nám.3, Lučenec

1.9. - 30.9.2018

Novohradské múzeum a galéria v Lučenci sa aj toho roku zapája do projektu Dni európskeho kultúrneho dedičstva. Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sú podujatím, ktoré vzniklo z iniciatívy Rady Európy a Európskej komisie. Koná sa každý rok v mesiaci september v 49 štátoch Európy.
Základným cieľom DEKD je prehĺbiť záujem občanov Slovenskej republiky o kultúrne dedičstvo a jeho ochranu, zvýšiť kultúrnu identitu národa cez sprístupnenie bežne neprístupných pamiatok, bežne prístupných pamiatok „v inom svetle“, organizáciu seminárov, prednášok, výstav, turistických aktivít, súťaží a hier súvisiacich s historickým prostredím a jeho hodnotami. Cieľom je aj posilnenie povedomia o kultúrnom dedičstve našej republiky v európskom kontexte cez ponúknutie vybraných podujatí aj pre zahraničných návštevníkov.
V roku 2018 sa v priestoroch Novohradského múzea a galérie uskutočnia v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva tri podujatia. Dňa 13.9.2018 o 16.00 začneme prednáškou na tému Tradičný ľudový odev obcí Turie Pole a Lešť, ktorá je výstupom z terénneho výskumu, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Prednášku dopĺňa módna prehliadka Folklórne parádnice, ktorá je dôkazom toho, ako sa dá využiť ornamentika, rôzne výzdobné techniky a tradičný materiál pri tvorbe nadčasových modelov.
Ďalším zo série podujatí je koncert Romana Buhoveckého s prezentáciou albumu Svitanie, ktorý sa bude konať dňa 20.9.2018 o 16.00. Roman Buhovecký sa snaží byť autentický nielen vo svojej hudobnej tvorbe, ale aj v každodennom prežívaní. Usiluje sa o poctivý prístup k životu bez skratiek a tak neraz zažíva hĺbku i šírku, pády aj zlyhania. To všetko pretavuje do svojich piesní, ktorými chce sprostredkovať svoje zážitky a prinášať ľuďom radosť a nádej. Piesne z albumu Svitanie sú o láske, nádeji a o prekonávaní životných prekážok. Autorsky sa na jeho textoch podieľali aj rodáci z Novohradu.
Posledným podujatím v rámci DEKD 2018 bude prednáška Ing. Evy Belanovej, zo Správy CHKO Cerová vrchovina dňa 27.9.2018 o 16.00. Predstaví nám prírodu Ostrôžok, horského krajinného celku v oblasti Slovenského Stredohoria, so zameraním na prírodné hodnoty badateľné zo značených turistických chodníkov. Ostrôžky budujú vulkanické horniny a ich pyroklastiká, na severovýchodnej strane granodiority jadrového pásma. Podobne ako ostatné celky Slovenského stredohoria aj Ostrôžky vznikli v priebehu neogénu v dôsledku rozsiahlej sopečnej činnosti.

                                                               
XXX. Medzinárodné keramické sympózium Lučenec - Kalinovo 2018

Tvorivý pobyt umelcov: 9. 7.  – 1. 8. 2018

Výstava: 2. 8. - 30. 9. 2018

Miesto tvorivého pobytu: Žiaromat a.s. Kalinovo

Účastníci: Pim Sudhikam (Thajsko), Andrea Čepiššáková (Slovensko), Lucia Fabiánová (Slovensko), Nico Krebs (Švajčiarsko), Tayio Onorato (Švajčiarsko), Svätopluk Mikyta (Slovensko)

Leto 2018 sa v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci nesie v znamení keramiky. Dňa 9. júla sa opäť začal v kalinovskom Žiaromate už tradičný tvorivý pobyt umelcov – Medzinárodné keramické sympózium Lučenec – Kalinovo. Toto podujatie toho roku jubiluje – keďže jeho tradícia pretrváva v Lučenci a v jeho okolí už 30 rokov (od r. 1989). Počiatočné ročníky Keramického sympózia boli rozsiahlejšie – vďaka ešte vtedy fungujúcim viacerým keramickým závodom (v Tomášovciach, Vidinej, Kalinove a Lučenci). Aj napriek nepriaznivým podmienkam však sympózium dokázalo prežiť a prispieva neustále k vývoju umeleckej keramiky na Slovensku. Ide o najstaršie nepretržite fungujúce sympózium na Slovensku so zameraním na keramickú tvorbu na domácej pôde, jedinečné svojho charakteru. Hlavným organizátorom je Novohradské múzeum a galéria v Lučenci v spolupráci so SVU – Združením keramikov Slovenska a závodom Žiaromat a.s . Kalinovo, ďalšími partnermi sú Mesto Lučenec a obec Kalinovo. Umelci tvoria v neateliérových podmienkach závodu Žiaromat a.s. Kalinovo, a tak môžu využiť jedinečné možnosti v tvorbe, ktoré im poskytuje závod, akým je kvalitná hlina – šamot, technické vybavenie – možnosť vypaľovania aj veľkoformátových diel vo veľkokapacitných peciach závodu.

Jubilejného 30. ročníka sa zúčastňujú umelci v medzinárodnej zostave - Andrea Čepiššáková, Lucia Fabiánová a Svätopluk Mikyta zo Slovenska sú už známymi tvárami na pôde slovenskej keramiky, ako aj na našom sympóziu. Umelecká dvojica Nico Krebs a Tayio Onorato prišla zo Švajčiarska, kým Pim Sudhikam pricestovala na Slovensko po prvýkrát z ďalekého Thajska.

Jubilejný ročník sme oslávili aj v rámci podujatia s názvom „Dotkni sa Novohradu; objav keramiku“ s bohatým programom pre deti aj dospelých, počas ktorého sa tradičná novohradská keramika prepája s umením keramiky.

Diela vytvorené na 30. ročníku tvorivého pobytu budú predstavené na výstave v priestoroch Novohradského múzea a galérie, časť z nich obohatí zbierku umeleckej keramiky našej inštitúcie. K jubilejnému ročníku bude vydaná aj rozsiahla publikácia, ktorá predstaví túto, na Slovensku unikátnu zbierku keramiky, budovanú počas 30 ročníkov sympózia.

Vernisáž výstavy: 2. 8. 2018, o 16.30 hod. v NMG v Lučenci (Kubínyiho nám. 3)

Tlačovú správu vypracovala: Andrea Németh Bozó

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.Sprievodca po stálej expozícii ponúka krátky vstup do bohatej histórie novohradského regiónu. Dáva možnosť detailnejšie spoznať vystavené kolekcie predmetov - vzácne archeologické predmety z doby bronzovej, poklad stredovekých strieborných mincí, renesančný poklad šperkov nájdený v krypte lučenského kostola, unikáty z historického knižničného fondu, prekrásne historické sklo vyrobené v sklárňach na juhu stredného Slovenska, menej známe a donedávna nedocenené výrobky zaniknutých smaltovní z Lučenca a Fiľakova, ukážky zaniknutej ľudovej hrnčiarskej produkcie z Haliče, solitéri z interiéru  haličského zámku a poklady výtvarného umenia neoceniteľnej hodnoty. Expozícia bola koncipovaná so zreteľom na špecifiká novohradského regiónu – sklárstvo a smalty, ktoré sú zároveň  aj špecializáciou Novohradského múzea a galérie.
XXX. Medzinárodné keramické sy
 
Last edit:   18.9.2018