Zriadovateľom NMG v Lučenci je Banskobystrický samosprávny kraj    www.vucbb.sk    
 
  
   

   Pozývame Vás na podujatia a výstavy

TLAČOVÁ SPRÁVA

Výstava Spoločne. Eduard Antal a Elvíra Antalová

Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho nám.3, Lučenec
19.3.2019 – 12.5.2019, vernisáž 19.3.2019 o 16.30

Kurátor: PhDr. Bohumír Bachratý, CSc.

Výstava vznikla s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.

  Eduard Antal a Elvíra Antalová vystavujú v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci svoje obrazy, akvarely a gobelíny. Výstava s názvom "Spoločne" prezentuje výber z diela prof. E.   Antala, rodáka z Vidinej    (1929-2011) a jeho manželky, prof. E. Antalovej (1924-2011). Spoločné v ich živote bolo vysokoškolské výtvarné-pedagogické štúdium v Bratislave, manželstvo, rodina, pedagogická pôsobnosť a          celoživotná umelecká tvorba. Umenie i aktívna účasť v slovenskej výtvarnej moderny i výtvarnom živote od druhej polovice 20. storočia. Spoločne boli členmi Zväzu slovenských výtvarných umelcov, Skupiny 66, československého Klubu konkretistov, od roku 1989 Slovenskej výtvarnej únie. Manželia Antalovci spoločne vystavovali v Lučenci už v roku 1959 a neskôr. Ich výtvarné dielo má spoločné východiská a inšpirácie v prírode, krajine, v motívoch vidieka a mesta i v geometrickej, konštruktivistickej abstrakcii. Je to originálna, autorská tvorba dvoch výrazných osobností našej výtvarnej kultúry. Dielo vyhranených autorských programov, štýlu, formy a štylizácie. Dielo jedinečnej kultúry a kultivovanosti, vizuálnej príťažlivosti, kúzla a sugescie v bielych monochrómoch geometrie E. Antala i v sýtom kolorite obrazov a gobelínov E. Antalovej. Výstava pripomína tohtoročné, nedožité jubileá manželov a je pozdravom mestu i regiónu Novohradu a priateľom, znalcom i ctiteľom moderného výtvarného umenia.

PhDr. Bohumír Bachratý, CSc.

  


           

TLAČOVÁ SPRÁVA

Výstava Paličkovaná čipka z Hontu

Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho nám.3, Lučenec
19.3.2019 – 12.5.2019

Kurátor: Mgr. Michaela Škodová

Čipka je samonosný, prelamovaný úplet, ktorý vzniká jedným pracovným procesom pomocou jednoduchých alebo žiadnych nástrojov, prekladaním , preplietaním, splietaním, uzlovaním a slučkovaním jednej nite alebo jednej sústave nití. Vznik čipiek nie je dosiaľ celkom jasný, prevláda názor, že paličkovaná čipka vznikla v Taliansku v 16.stor., pretože z tohto obdobia pochádza viacero vzorkovníkov s vysoko technicky náročnými čipkami. Pôvodne však zrejme pochádza čipka z Dalmácie. Z Talianska sa dostala paličkovaná čipka do ostatných európskych krajín.
Za predchodcov čipiek sa považujú strapce, úplety robené na krosienkach, ktoré boli nielen ozdobou, ale aj organickým zakončením tkaniny a úpletu. Primárna úloha strapcov bola ochranná, mali zabezpečiť okraje tkanín pred rozruskaním osnovných nití – zástery, gate, rukávce, kútnice, pôlky, uteráky.
Paličkovaná čipka pôvodne slúžila na spojenie hrubšej textílie tak, aby nevznikol hrubý, nepoddajný švík. Bola výborným prvkom na ochranu okrajov textílií, ktoré lemovala. Výšivka a paličkovaná čipka na Slovensku sa počas stáročí diferencovala do početných regiónov. Svojím celkovým charakterom sú také špecifické, že sa stali jedným z dôležitých prvkov pri určovaní lokálneho pôvodu celého odevného kompletu.
Iveta Žlnková sa paličkovaniu venuje od r. 1991. Začínala ako samouk, podľa učebníc paličkovania. Neskôr absolvovala kurz paličkovania u Ivy Proškovej v Krkonošiach, ako aj kurz tylovej čipky u Juraja Zajonca. Rokmi aktívneho paličkovania sa z nej stala majsterka paličkovanej čipky. Zúčastňuje sa mnohých medzinárodných výstav a súťaží, v r. 1999 sa v súťaži „ O nejkrásnejší vláčku“ v Prahe umiestnila na 2. a 3. mieste, v roku 2006 očarila porotu v súťaži „Vláčka – historická rekonstrukce“ svojou príbelskou čipkou a zvíťazila.
Výstava Paličkovaná čipka z Hontu predstavuje prierez tvorby Ivety Žlnkovej od rekonštrukcií tradičných hontianskych čipiek z jednotlivých obcí, cez tylové čipky z Hrušova a Príbeliec až po jej autorské počiny.


 

 
 

Výstava s názvom
Sadnite si, prosím 
je predlžená do 10.3.2019  TLAČOVÁ SPRÁVA

  Výstava Sadnite si, prosím

  Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho nám.3, Lučenec

  17.12.2018 – 17.2.2019, výstava je predlžená do 10.3.2019

  Kurátor: Mgr. Michaela Škodová

Do 17 .storočia bola stolička symbolom spoločenského postavenia a ukážkou moci jej vlastníka. Po zmene spoločenských pomerov si začali  majetnejší ľudia pri       usporadúvaní zábav, ale aj trávení voľného času nárokovať väčšie pohodlie, s čím súvisel príchod módy nábytku pre každého.  Vďaka častejšiemu zapájaniu sa žien do       spoločenskej konverzácie vzniklo kreslo. Pohovky sa objavovali už na začiatku 18. storočia a v každej  meštianskej či šľachtickej domácnosti mali nezastupiteľné miesto.   Sedací nábytok tak plnil praktickú, ale aj estetickú funkciu, pretože práve  rôznorodosť materiálov a technického prevedenia im dodávala množstvo možností.
           Zámerom výstavy je priblížiť životnú úroveň a dobový vkus zariadenia novohradských vidieckych, meštianskych, ale aj šľachtických domácností v  19. a 20. storočí a   zároveň predstaviť kolekciu kresiel, ktoré sa podarilo vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia a Banskobystrického  samosprávneho kraja  zreštaurovať v            rokoch 2017 a 2018.

Výstava Sadnite si, prosím predstavuje jednotlivé typy sedacieho nábytku, ktoré plnili vo vidieckom prostredí hlavne praktickú funkciu,  prechod  od čisto praktických   stoličiek cez drevené kreslá, používané v meštianskych domácnostiach až po luxusné historizujúce pohovky a kreslá pochádzajúce  z  interiérov lučenských živnostníkov,   remeselníkov či vyššej spoločnosti.
          Dôraz je kladený na trojrozmerné predmety zo zbierkového fondu múzea a galérie, ktoré sú doplnené dobovými fotografiami, ako aj maľbami, ktoré   priamo dokazujú   prítomnosť a časté využívanie jednotlivých typov sedacieho nábytku v novohradskej spoločnosti.

  Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia. 

  Výstavu podporil z verejných zdrojov  Fond na podporu umenia a Banskobystrický  samosprávny kraj.

 
                       

                                              _____________________________________________________________________

                                                   
              

   


 
Last edit:  19.2.2019