Zriadovateľom NMG v Lučenci je Banskobystrický samosprávny kraj    www.vucbb.sk    
  
Pozývame Vás na aktuálne výstavy a podujatia
                                       

XXX. Medzinárodné keramické sympózium Lučenec - Kalinovo 2018

Tvorivý pobyt umelcov: 9. 7.  – 1. 8. 2018

Výstava: 2. 8. - 30. 9. 2018

Miesto tvorivého pobytu: Žiaromat a.s. Kalinovo

Účastníci: Pim Sudhikam (Thajsko), Andrea Čepiššáková (Slovensko), Lucia Fabiánová (Slovensko), Nico Krebs (Švajčiarsko), Tayio Onorato (Švajčiarsko), Svätopluk Mikyta (Slovensko)

Leto 2018 sa v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci nesie v znamení keramiky. Dňa 9. júla sa opäť začal v kalinovskom Žiaromate už tradičný tvorivý pobyt umelcov – Medzinárodné keramické sympózium Lučenec – Kalinovo. Toto podujatie toho roku jubiluje – keďže jeho tradícia pretrváva v Lučenci a v jeho okolí už 30 rokov (od r. 1989). Počiatočné ročníky Keramického sympózia boli rozsiahlejšie – vďaka ešte vtedy fungujúcim viacerým keramickým závodom (v Tomášovciach, Vidinej, Kalinove a Lučenci). Aj napriek nepriaznivým podmienkam však sympózium dokázalo prežiť a prispieva neustále k vývoju umeleckej keramiky na Slovensku. Ide o najstaršie nepretržite fungujúce sympózium na Slovensku so zameraním na keramickú tvorbu na domácej pôde, jedinečné svojho charakteru. Hlavným organizátorom je Novohradské múzeum a galéria v Lučenci v spolupráci so SVU – Združením keramikov Slovenska a závodom Žiaromat a.s . Kalinovo, ďalšími partnermi sú Mesto Lučenec a obec Kalinovo. Umelci tvoria v neateliérových podmienkach závodu Žiaromat a.s. Kalinovo, a tak môžu využiť jedinečné možnosti v tvorbe, ktoré im poskytuje závod, akým je kvalitná hlina – šamot, technické vybavenie – možnosť vypaľovania aj veľkoformátových diel vo veľkokapacitných peciach závodu.

Jubilejného 30. ročníka sa zúčastňujú umelci v medzinárodnej zostave - Andrea Čepiššáková, Lucia Fabiánová a Svätopluk Mikyta zo Slovenska sú už známymi tvárami na pôde slovenskej keramiky, ako aj na našom sympóziu. Umelecká dvojica Nico Krebs a Tayio Onorato prišla zo Švajčiarska, kým Pim Sudhikam pricestovala na Slovensko po prvýkrát z ďalekého Thajska.

Jubilejný ročník sme oslávili aj v rámci podujatia s názvom „Dotkni sa Novohradu; objav keramiku“ s bohatým programom pre deti aj dospelých, počas ktorého sa tradičná novohradská keramika prepája s umením keramiky.

Diela vytvorené na 30. ročníku tvorivého pobytu budú predstavené na výstave v priestoroch Novohradského múzea a galérie, časť z nich obohatí zbierku umeleckej keramiky našej inštitúcie. K jubilejnému ročníku bude vydaná aj rozsiahla publikácia, ktorá predstaví túto, na Slovensku unikátnu zbierku keramiky, budovanú počas 30 ročníkov sympózia.

Vernisáž výstavy: 2. 8. 2018, o 16.30 hod. v NMG v Lučenci (Kubínyiho nám. 3)

Tlačovú správu vypracovala: Andrea Németh Bozó


Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Návštevníkom ponúka poklady materiálnej, historickej, umeleckej a nenahraditeľnej výpovednej hodnoty. Expozícia je výsledkom kolektívnej práce odborných pracovníkov Novohradského múzea a galérie i externých spolupracovníkov. Bolo potrebné zohľadniť priestorové a finančné limity, vychádzať zo špecifických podmienok regionálnej inštitúcie, ktorá od svojho založenia v roku 1955, prešla nespočetným radom zmien. Menilo sa pomenovanie, menili sa zriaďovatelia, menili sa sídla inštitúcie/Halič, Fiľakovo, Lučenec/ , personálne obsedenie odborných postov, rozširovali a znova sa zmenšovali  výstavné a depozitné priestory. Nezastupiteľná úloha fondovej inštitúcie však zostávala. Uchovávanie časti kultúrneho dedičstva, systematické dopĺňanie a budovanie zbierkových súborov a ich všestranné zhodnocovanie.

Sprievodca po stálej expozícii ponúka krátky vstup do bohatej histórie novohradského regiónu. Dáva možnosť detailnejšie spoznať vystavené kolekcie predmetov - vzácne archeologické predmety z doby bronzovej, poklad stredovekých strieborných mincí, renesančný poklad šperkov nájdený v krypte lučenského kostola, unikáty z historického knižničného fondu, prekrásne historické sklo vyrobené v sklárňach na juhu stredného Slovenska, menej známe a donedávna nedocenené výrobky zaniknutých smaltovní z Lučenca a Fiľakova, ukážky zaniknutej ľudovej hrnčiarskej produkcie z Haliče, solitéri z interiéru  haličského zámku a poklady výtvarného umenia neoceniteľnej hodnoty. Expozícia bola koncipovaná so zreteľom na špecifiká novohradského regiónu – sklárstvo a smalty, ktoré sú zároveň  aj špecializáciou Novohradského múzea a galérie.
 (Stála expozícia, foto NMG)
__________________________________________________________________________________ 
Last edit:   30. júl 2018